Flying bomb / Buzz bomb V-1 (post war French test)